31 maja kontakt z sekretariatem wyłącznie poprzez e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl
31 maja kontakt z sekretariatem wyłącznie poprzez e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl

Świetlica szkolna

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2024/2025

Zapisy do świetlicy szkolnej trwają do 14 czerwca 2024 r. Kartę zapisu powinien złożyć każdy rodzic, który chce, aby jego dziecko w przyszły roku szkolnym uczęszczało do świetlicy (dotyczy uczniów przyszłych klas II, III). W przypadku uczniów starszych klas świetlica będzie dostępna tylko dla dzieci dojeżdżających autobusem. Dokumenty należy składać do  nauczycieli świetlicy. Zapisy na świetlicę dla przyszłych klas I będą w ostatnim tygodniu sierpnia i pierwszym tygodniu września – dziecko będzie mogło przebywać na świetlicy dopiero po złożeniu karty zapisu.

Informacja – uczniowie w przyszłym roku szkolnym będą chodzić na przeciwną zmianę niż w roku obecnym, np. jeżeli obecnie dana klasa chodzi w poniedziałek na 1 zmianę, w następnym roku będzie w poniedziałki przychodziła na 2 zmianę, itd.

Uwaga – akceptowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski.

Karta zapisu do świetlicy szkolnej (w formie pliku do pobrania, proszę kliknąć na wybrany link poniżej):

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2024/05/Karta-zgloszenia-do-swietlicy-2024-2025.pdf


Regulamin świetlicy szkolnej

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

– czas pracy obojga rodziców – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,

– organizację dojazdu do szkoły.

2. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów.

3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniem przed i po zajęciach dydaktycznych w godzinach pracy rodziców, od godziny 7:00 do godziny 17:00.

4. Termin zapisu do świetlicy szkolnej, podaje do publicznej wiadomości corocznie dyrektor szkoły, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

5. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy i wpisania go na listę obecności. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.

6. Dziecko odbierają ze świetlicy jego rodzice/opiekunowie prawni. Godzinę odbioru dziecka osoba upoważniona każdorazowo poświadcza podpisem na liście odbiorów u wychowawcy świetlicy. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osoby nieupoważnione w Karcie zgłoszeniowej, niezbędne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

7. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, dziecko może pod opieką innej małoletniej osoby upoważnionej opuścić świetlicę, jeżeli:

– czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami/opiekunami prawnymi,

– rodzice/opiekunowie prawni złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność za

bezpieczeństwo dziecka poza szkołą po opuszczeniu świetlicy,

– dziecko ukończyło 7 lat, a osoba, pod opieką której wychodzi ze świetlicy osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym),

-w drodze dziecka do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające jego zdrowiu lub życiu (np. przebudowa drogi).

8. O wszelkich zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez dziecko (np.odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną) rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani informować nauczycieli świetlicy w formie pisemnej z datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Bez upoważnienia pisemnego dziecko nie może opuścić świetlicy.

9. O dłuższej nieobecności ucznia w świetlicy rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają wychowawcę grupy świetlicowej.

10. Ze względów higienicznych wymagane jest noszenie w świetlicy obuwia zmiennego przez cały rok szkolny.

11. Dzieci chore (z katarem, gorączką, infekcjami itd.) nie powinny korzystać z zajęć w świetlicy, by nie zarazić pozostałych wychowanków.

12. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć, z uwzględnieniem ważnych świąt i uroczystości państwowych i szkolnych.

13. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz warunki do odrabiania zadań domowych dla chętnych dzieci.

14. Dzieci będą mogły opuścić zajęcia w świetlicy, aby korzystać z zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.

15. Uczniowie wspólnie z wychowawcami ustalają zasady zachowania w świetlicy i zobowiązują się do ich przestrzegania oraz wykonywania poleceń nauczyciela.

16. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do świetlicy.

17. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne (rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt).

18. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci najpóźniej do godziny 17:00. Odbiór dziecka po godzinie 17.00 będzie każdorazowo odnotowany w dokumentacji świetlicy. Jeśli zdarzenie będzie się powtarzać zostanie uruchomiona procedura zmierzająca do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji (powiadomienie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz odpowiednie instytucje).

W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17:00 i braku kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka do godz. 17:15 opiekun świetlicy pełniący dyżur jest zobowiązany powiadomić komisariat Policji.

19. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizacji danych zawartych w Karcie zgłoszenia do świetlicy.

20. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

21. Wszelkie uwagi, sugestie i prośby rodziców przyjmuje wychowawca świetlicy i dyrektor szkoły.

Skip to content