31 maja kontakt z sekretariatem wyłącznie poprzez e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl
31 maja kontakt z sekretariatem wyłącznie poprzez e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl

Samorząd uczniowski

samorząd ucznioski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023:

W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. Magdalena Cygan. We wrześniu spośród uczniów szkoły wybrano prezydium SU w składzie: Laura Żołnowska, Igor Olszewski i Anton Melekh.

Celem Samorządu jest:

 • kształtowanie form współżycia, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i grupę,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, zespołowego działania, odpowiedzialności i tolerancji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielami,
 • współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
 • kształtowanie nawyku poszanowania rzeczy, sprzętu i urządzeń szkolnych,
 • inspirowanie do udziału w pracach społeczno-użytecznych na terenie szkoły (Akcja Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, itp.),
 • zapobieganie konfliktom między uczniami,
 • troska o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

Kierunki działań:

 • współpraca z dyrektorem i nauczycielami,
 • współpraca z Radą Rodziców,
 • rozwój zainteresowań i pasji uczniów,
 • kształcenie wrażliwości na potrzeby innych.

 

Kontakt
Skip to content