W dniach 9-16 sierpnia kontakt z sekretariatem głównie poprzez e-mail.
W dniach 9-16 sierpnia kontakt z sekretariatem głównie poprzez e-mail.

Trwają zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I. Karty zapisu należy składać od 22.08 do 29.08.2022 r.

Samorząd uczniowski

samorząd ucznioski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022:

W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. Magdalena Cygan. We wrześniu spośród uczniów szkoły wybrano prezydium SU w składzie: Igor Krzesaj, Laura Żołnowska i Milena Wojteczek.

Celem Samorządu jest:

 • kształtowanie form współżycia, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i grupę,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, zespołowego działania, odpowiedzialności i tolerancji.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielami,
 • współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
 • kształtowanie nawyku poszanowania rzeczy, sprzętu i urządzeń szkolnych,
 • inspirowanie do udziału w pracach społeczno-użytecznych na terenie szkoły (Akcja Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, itp.),
 • zapobieganie konfliktom między uczniami,
 • troska o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

 

Kierunki działań:

 • współpraca z dyrektorem i nauczycielami,
 • współpraca z Radą Rodziców,
 • rozwój zainteresowań i pasji uczniów,
 • kształcenie wrażliwości na potrzeby innych.

 

Kontakt
Skip to content