Dodatkowe dni wolne

Pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  i SU dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

12.11.2021

7.01.2022

2.05.2022

17.06.2022

ponadto: 5.11.2021 – Dzień Patronki Szkoły, pasowanie uczniów klas I (obecność wszystkich uczniów obowiązkowa)

KALENDARZ i KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021-22