Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz.U 2018 poz. 848).  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony:  www.spwilczyce.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2017.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Pani Iwona Gradzik, adres poczty elektronicznej: szkola@spwilczyce.com.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach mieszcząca się przy ulicy Wrocławskiej 15 w Wilczycach jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

1) Opis dostępności wejścia do budynku.


Budynek posiada trzy wejścia. Wprost z poziomu terenu można dostać się do budynku wejściem głównym, gdzie jest zamontowany podjazd dla wózków. Na parterze znajduję się udzielający wszelkich informacji sekretariat szkoły. Budynek jest wielokondygnacyjny,  duża ilość schodów na kilku poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim po całym obiekcie.


2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet


W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.


3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych


5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, poświęconej temu tematowi: na https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/