Wójt Gminy Długołęka zaprasza do udziału w konkursie:

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. 
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Długołęka na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkujących na terenie gminy Długołęka, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR) i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Informacje dodatkowe:

Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na następujących warunkach:

Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/ uczeń, który ukończył 18 rok życia, otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzęt komputerowy zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub otrzymał zwrot kosztów/ dofinansowanie zakupu tych rzeczy.

Składanie wniosków:

Wypełnione Oświadczenia dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Sekretariatach Szkół znajdujących się na terenie gminy Długołęka oraz na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Długołęka (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 26 października 2021r.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu, dostępnym poniżej.

Wnioski oraz pozostałe wymagane dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Gminnym Punkcie Informacji Europejskiej funkcjonującym w ramach Urzędu Gminy Długołęka, w pokoju nr 125 oraz do pobrania poniżej  lub za posrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod nr tel.:  +48 71 32 30 288 oraz za pośrednictwem adres e-mail: a.wierzbicka-krawczyk@gmina.dlugoleka.pl

Uwaga!


Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu! 
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.