Poniżej znajduje się harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych.  Aby przystąpić do rekrutacji i wygenerować elektroniczny wniosek, należy zalogować się na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action – na tej stronie znajduje się również pełny harmonogram.

 

do 23.06.2016 r.

Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego – zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty)

01.06-23.06.2016r.
(do godz. 15.00)

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen
i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków (wygenerowanie wniosku w systemie elektronicznym jest równoznaczne ze złożeniem go przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej)

24-28.06.2016 r.
(do godz. 15:00)

Złożenie w szkole I wyboru wydrukowanego wniosku wraz z kopią wymaganych dokumentów.

6.07.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19.07.2016 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Niezwłocznie
po ogłoszeniu
przez szkołę list
kandydatów
zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych
nie później niż
do 26.07.2016 r.
do godz. 15:00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.