REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach

 

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:
  • czas pracy obojga rodziców – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
  • organizację dojazdu do szkoły.
 2. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniem przed i po zajęciach dydaktycznych w godzinach pracy rodziców, od godziny 7:00 do godziny 17:00.
 1. Termin zapisu do świetlicy szkolnej, podaje do publicznej wiadomości corocznie dyrektor szkoły, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy i wpisania go na listę obecności. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
 3. Dziecko odbierają ze świetlicy jego rodzice/opiekunowie prawni. Godzinę odbioru dziecka osoba upoważniona każdorazowo poświadcza podpisem na liście odbiorów u wychowawcy świetlicy. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osoby nieupoważnione w Karcie zgłoszeniowej, niezbędne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 4. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, dziecko może pod opieką innej małoletniej osoby upoważnionej opuścić świetlicę, jeżeli:
  • czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami/opiekunami prawnymi,
  • rodzice/opiekunowie prawni złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą po opuszczeniu świetlicy,
  • dziecko ukończyło 7 lat, a osoba, pod opieką której wychodzi ze świetlicy osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym),
  • w drodze dziecka do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające jego zdrowiu lub życiu (np. przebudowa drogi).
 5. O wszelkich zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez dziecko (np.odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną) rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani informować nauczycieli świetlicy w formie pisemnej z datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Bez upoważnienia pisemnego dziecko nie może opuścić świetlicy.
 6. O dłuższej nieobecności ucznia w świetlicy rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają wychowawcę grupy świetlicowej.
 7. Ze względów higienicznych wymagane jest noszenie w świetlicy obuwia zmiennego przez cały rok szkolny.
 8. Dzieci chore (z katarem, gorączką, infekcjami itd.) nie powinny korzystać z zajęć w świetlicy, by nie zarazić pozostałych wychowanków.
 9. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć, z uwzględnieniem ważnych świąt i uroczystości państwowych i szkolnych.
 10. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz warunki do odrabiania zadań domowych dla chętnych dzieci.
 11. Dzieci będą mogły opuścić zajęcia w świetlicy, aby korzystać z zajęć dodatkowych,pozalekcyjnych, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.
 12. Uczniowie wspólnie z wychowawcami ustalają zasady zachowania w świetlicy i zobowiązują się do ich przestrzegania oraz wykonywania poleceń nauczyciela.
 13. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do świetlicy.
 14. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne (rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt).
 15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci najpóźniej do godziny 17:00. Odbiór dziecka po godzinie 17.00 będzie każdorazowo odnotowany w dokumentacji świetlicy. Jeśli zdarzenie będzie się powtarzać zostanie uruchomiona procedura zmierzająca do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji (powiadomienie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz odpowiednie instytucje).
  W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17,00 i braku kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka do godz. 17,15 opiekun świetlicy pełniący dyżur jest zobowiązany powiadomić komisariat Policji.
 16. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizacji danych zawartych w Karcie zgłoszenia do świetlicy.
 17. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 18. Wszelkie uwagi, sugestie i prośby rodziców przyjmuje wychowawca świetlicy i dyrektor szkoły.