Kierownik GOPS zwrócił się do szkoły z informacją na temat możliwości bezpłatnego dożywiania dzieci z rodzin, w których dochód netto nie przekracza na osobę 792 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, itp.

Rodziców, spełniających powyższe warunki i chętnych do skorzystania z takiej pomocy prosimy o kontakt z sekretariatem do 3 września.