[et_pb_section fullwidth=”on” background_color=”#2e86b9″ inner_shadow=”off” parallax=”off”][et_pb_fullwidth_header admin_label=”Fullwidth Header” background_layout=”dark” text_orientation=”left” /][/et_pb_section][et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2014

z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin rekrutacji

do Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 1. Statut Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

 2. Regulamin Rekrutacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

 3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.

 4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www.gimnazjumwilczyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym. Informacja podawana jest do 28 lutego.

 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonegokomunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na stronie www.gimnazjumwilczyce.pl oraz
  na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym
  .

 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

 7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Publiczne

Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach jako szkołę pierwszego wyboru.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole – należy rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

 2. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

 4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

 5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

 6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

 7. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego.

 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. zarejestrowanie kandydata w systemie naboru;
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 4. postępowanie odwoławcze;
 5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

 1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 2. Potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie jest wpis do ewidencji dzieci i młodzieży sporządzony przez odpowiedni organ administracyjny lub oświadczenie rodziców na piśmie.

 3. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.

 4. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie do 14 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.

 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z ostatnim dniem sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.gimnazjumwilczyce.pl

 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym w komunikacie terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

 4. Do wniosku załącza się:

 1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 2. Kopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i 2 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_sidebar admin_label=”Sidebar” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_4″ background_layout=”light” /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

Powiązane dokumenty:

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]