Komunikat o terminach rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach

i warunkach przyjęcia kandydata

do Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/17 zostały opracowane na podstawie Roz. 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 2/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

  1. Terminy rekrutacji do gimnazjum: 

    1) Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum od 1 do 23 czerwca 2016 roku.

Druki zgłoszeń (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) i wniosków (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) są do pobrania na stronie internetowej szkoły www.gimnazjumwilczyce.pl lub w Sekretariacie Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

2) Uzupełnienie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 roku.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: do 15 lipca 2016 roku.

4) Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: 18 i 19 lipca 2016 roku.

5) Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum: do 20 lipca 2016 roku.

  1. Terminy rekrutacji uzupełniającej do gimnazjum: 

        1) Od 21 i 22 lipca 2016 (do godz. 12,00)- termin składania dokumentów

        2) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum: 17 sierpnia 2016 roku (do godz. 14,00)

        3) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum: 22 sierpnia 2016 roku (do godz. 14,00)

3. Zasady rekrutacji:

1) Do Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

UWAGA ! Obowiązek składania we właściwym terminie wymaganych dokumentów dotyczy również kandydatów z obwodu szkoły.

2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4. Kryteria rekrutacyjne:

Kandydatów do klas pierwszych gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego kryteria na podstawie uchwały nr XIV/166/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Długołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Średnia ocen na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej.

Średnia ocen na

świadectwie pomnożona

przez 10

Potwierdzona przez dyrektora szkoły

podstawowej kopia świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej przez

kandydata.

2.

Wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły

podstawowej.

1) wynik procentowy

z części pierwszej

pomnożony przez 0,5

2) wynik procentowy

z części drugiej pomnożony

przez 0,5

Potwierdzona przez dyrektora szkoły

podstawowej kopia zaświadczenia o

szczegółowych wynikach sprawdzianu

po szkole podstawowej wydanego przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

3.

Ocena zachowania kandydata, na

świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej.

1) ocena wzorowa: 20

2) ocena bardzo dobra: 10

3) ocena dobra: 5

Potwierdzona przez dyrektora szkoły

podstawowej kopia świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej przez

kandydata.

4.

Rodzeństwo kandydata realizuje

obowiązek szkolny w szkole lub zespole

szkół, do którego składany jest wniosek.

40

Oświadczenie rodziców/ rodzica

samotnie wychowującego dziecko

o realizacji obowiązku szkolnego przez

rodzeństwo kandydata

5.

. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy

Długołęka.

20

Oświadczenie rodziców/ rodzica

samotnie wychowującego dziecko

o zamieszkiwaniu na terenie Gminy

Długołęka.

5. Informacja o ilości miejsc w gimnazjum:

W roku szkolnym 2016/2017, Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach dysponuje 78 miejscami dla kandydatów do klas pierwszych.

6. Informacje dodatkowe (załączniki do pobrania):

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu