W dniu 8 kwietnia 2019 r. będzie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach.

Lista będzie wywieszona na terenie szkoły (przy wejściu do szkoły od strony parkingu) oraz będzie dostępna do wglądu w sekretariacie.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o składanie potwierdzeń woli w szkole/przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Termin składania potwierdzeń woli do dnia 12 kwietnia 2019 r. Nawet w sytuacji strajku sekretariat szkoły będzie czynny i będzie możliwość złożenia potwierdzenia woli.
Niezłożenie  oświadczenia  w terminie skutkuje skreśleniem z listy.

Potwierdzenia woli do naszej szkoły/przedszkola dostępne w załącznikach poniżej:

potwierdzenie woli I klasa

potwierdzenie woli przedszkole