W związku z dodatkową dotacją MEiN na zorganizowanie większej ilości zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w marcu uruchomione zostaną dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną następujące dodatkowe zajęcia:

Nauczyciele będą kontaktować się z rodzicami dzieci objętych pomocą pp i wstępnie wytypowanych na te zajęcia. Również rodzice mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach do wychowawców klas.